Action disabled: source
 ללמד

כל האנשים מעבירים מידע הן לצד ימין1) והן לצד שמאל 2).
מורה זה אחד שחייב להיות מודע ללימודים שהוא מעביר לשני הצדדים.
אפשר ללמד רק דברים שהמורה נמצא לפחות 2 רמות מעל התלמיד.

אחריות - המורה לוקח אחריות על מה שהוא מלמד (זה כולל בין היתר מה התלמיד עושה ויעשה עם המידע שקיבל)

יש פתגם ישן שאומר שכל אחד מוצא את המורה שלו בזמן הנכון לו.
אך יש פתגם אחר, פחות ידוע: כל מורה מוצא את התלמיד שלו בזמן שהכי מתאים לשנייהם.
מורה של דרך הטולטקים בנוסף לכל הנ“ל צריך גם לבדוק שהתלמיד נמצא בחלום הפנימי שלו.

1)
מקבל ומעביר מידע באופן מילולי, הגיוני וקווי (לינארי)
2)
מקבל ומעביר מידע מופשט (אבסטקרטי)
 
 


faq/ללמד.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 September 04 על ידי nagual
© 2005 Your name
About