Action unknown: siteexport_addpageטונאל_הזמנים

  • הטונאל המשותף
  • הדברים המשותפים בתפיסה האנושית במקום ובזמן מסויים.


הדברים המשותפים שרוב האנשים מסכימים לגבי “המציאות”…
תפיסה ממיקום דומה (אזור השכל בזמננו) של נקודת הכינוס.