אחריות

  • מודעות להשלכות של פעולה על היקום וצורות החיים בו
  • המנעות מפעולה הגורמת נזק
  • היכולת לתקן את הנזקים האפשריים הנובעים מאותה פעולה
  • בפעולה מהרצון של אדם הצועד בדרך עם לב, האחריות משתמעת / מובנית, כיון שפעולה כזאת משקפת את הכוונה של היקום
  • סוג של חבילה שאף אחד לא אוהב לגרור אחריו… לכן הוא תולה אותה על השכן שלו, חבר, אויב או כל מקום אפשרי אחר …. רק לא על עצמו. למשל, המאמינים באסטרולוגיה תולים את החבילה על כוכבים.
 
 


faq/אחריות.txt · מועד השינוי האחרון: 2017 May 30 על ידי nagual
© 2005 Your name
About